top of page

Vedligehold af områderne

Beplantninger inden for eget skel skal selvfølgelig beskæres, således at den ikke rager ud over stier og veje, og arealet skal endvidere holdes pænt i orden og fri for ukrudt.

Du skal endvidere vedligeholde flisegangene omkring egen parcel i overensstemmelse med regler om "vedligeholdelse af flisegange". Vedligeholdelsen omfatter foruden renholdelse og opretning af fliser, også snerydning og foranstaltninger mod glat føre.

Kommunen sørger for rydning af de asfalterede områder udenfor carportene.

For så vidt,  at der i forbindelse med opretning af fortove er behov for udskiftning af fliser, dækker foreningen udgifterne til indkøb af nye.

Endelig skal du vedligeholde følgende ubefæstede jordstykker af fællesarealet langs egen parcel:

¤ Alle bede mellem flisegange og skæl.

¤ Skråning mellem plankeværk og kantsten mod syd.

¤ Skråning mellem flisegang og græsplæne mod nord.

¤ Arealet mellem flisegang i den nordligste række og Hyldekærparkens nord skel.

På de dele af fællesarealerne, hvor man har vedligeholdelsespligt, har man også en brugsret. Denne ret er dog begrænset til havemæssige formål.

Det tilfalder endvidere de vedligeholdelsespligtige at bortskaffe affald på pågældende arealer på behørig vis og ikke henlægge dette noget sted rund om fællesarealerne i øvrigt

bottom of page